Linux Hosting

FH Lite

100,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 1.000 MB
10% Complete

Băng thông hàng tháng 30.000 MB
10% Complete

Giới hạn số lượng website 01
20% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Hỗ trợ PHP/MariaDB (mySQL)

FH 01

200,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 2.000 MB
20% Complete

Băng thông hàng tháng 60.000 MB
20% Complete

Giới hạn số lượng website 01
20% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Hỗ trợ PHP/MariaDB (mySQL)

FH 02

500,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 5.000 MB
50% Complete

Băng thông hàng tháng 100.000 MB
33% Complete

Giới hạn số lượng website 02
40% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Hỗ trợ PHP/MariaDB (mySQL)

FH 03

900,000 VND
1 Tháng

Dung lượng 10.000 MB
100% Complete

Băng thông hàng tháng 300.000 MB
100% Complete

Giới hạn số lượng website 05
100% Complete

Địa chỉ IP riêng 01
100% Complete


Hỗ trợ PHP/MariaDB (mySQL)