Xả kho

XK-SERVER L5639


Веќе од   1,800,000 VND
Месечно

   2 x L5639 CPU

   16GB Memory

   2 x 300GB SAS HDD

   100Mbps Network

   01 IP Address

   ODS Datacenter

XK-VPS


Веќе од   2,400,000 VND
Квартално

   08 cores 2.13 CPU

   16GB DDR3 RAM

   100GB SSD hoặc 200GB SATA3 Storage

   01 IP Address

   100Mbps Network

   Không giới hạn Băng thông