Dịch vụ máy chủ riêng

FT-DS L5520


Chỉ từ   3,000,000 VND
1 Tháng

Băng thông không giới hạn


   02 x L5520 2.26 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network

FT-DS L5639


Chỉ từ   3,500,000 VND
1 Tháng

Băng thông không giới hạn


   02 x L5639 2.13 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network

FT-DS X5650


Chỉ từ   3,900,000 VND
1 Tháng

Băng thông không giới hạn


   02 x X5650 2.66 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network

FT-DS E5-2680v3


Chỉ từ   0 VND
6 Tháng

36,000,000 Phí cài đặt

Băng thông không giới hạn


   02 x E5-2680v3 2.5 GHz CPU

   64GB DDR4 RAM

   500GB SSD HDD

   01 IP

   FPT Datacenter

   100 Mbps Network