Dịch vụ máy chủ riêng

FT-DS L5520


Started ab   3,000,000 VND
Monatlich

Băng thông không giới hạn


   02 x L5520 2.26 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network

FT-DS L5639


Started ab   3,500,000 VND
Monatlich

Băng thông không giới hạn


   02 x L5639 2.13 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network

FT-DS X5650


Started ab   3,900,000 VND
Monatlich

Băng thông không giới hạn


   02 x X5650 2.66 GHz CPU

   24GB DDR3 RAM

   250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD

   01 IP

   FPT / ODS Datacenter

   100 Mbps Network