Bản quyền Litespeed Web Server

Bản quyền Litespeed VPS (Có thời hạn)


 
300,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer VPS.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Bản quyền Litespeed VPS Ultra (Có thời hạn)


 
400,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer VPS Ultra.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Bản quyền Litespeed VPS (Không thời hạn)


 
5,500,000 VND

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise dành cho VPS không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 1.000.000 VNĐ


Bản quyền Litespeed 1 CPU (Có thời hạn)


 
700,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 1 CPU.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Web Host Lite


 
620,000 VND
1 Tháng

Unlimited Domains
1 Worker Process
8GB RAM Limit
Caching Included*


Bản quyền Litespeed 2 CPU (Có thời hạn)


 
1,000,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 2 CPU.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Bản quyền Litespeed 4 CPU (Có thời hạn)


 
1,400,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 4 CPU.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Bản quyền Litespeed 8 CPU (Có thời hạn)


 
2,000,000 VND
1 Tháng

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 8 CPU.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm


Bản quyền Litespeed 1 CPU (Không thời hạn)


 
11,000,000 VND

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 1 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 2.200.000 VNĐ


Bản quyền Litespeed 2 CPU (Không thời hạn)


 
17,600,000 VND

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 1 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 3.300.000 VNĐ


Bản quyền Litespeed 4 CPU (Không thời hạn)


 
28,600,000 VND

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 4 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 5.500.000 VNĐ


Bản quyền Litespeed 8 CPU (Không thời hạn)


 
44,000,000 VND

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 8 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 9.900.000 VNĐ