Dịch vụ máy chủ riêng

FT-DS L5520

Băng thông không giới hạn

 • 02 x L5520 2.26 GHz CPU
 • 24GB DDR3 RAM
 • 250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD
 • 01 IP
 • FPT / ODS Datacenter
 • 100 Mbps Network
FT-DS L5639

Băng thông không giới hạn

 • 02 x L5639 2.13 GHz CPU
 • 24GB DDR3 RAM
 • 250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD
 • 01 IP
 • FPT / ODS Datacenter
 • 100 Mbps Network
FT-DS X5650

Băng thông không giới hạn

 • 02 x X5650 2.66 GHz CPU
 • 24GB DDR3 RAM
 • 250GB SSD hoặc 1 TB SATA RE4 HDD
 • 01 IP
 • FPT / ODS Datacenter
 • 100 Mbps Network
FT-DS E5-2680v3

Băng thông không giới hạn

 • 02 x E5-2680v3 2.5 GHz CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 500GB SSD HDD
 • 01 IP
 • FPT Datacenter
 • 100 Mbps Network