Bản quyền Litespeed Web Server

Bản quyền Litespeed VPS (Có thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer VPS.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm

Bản quyền Litespeed VPS Ultra (Có thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer VPS Ultra.
Thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm

Site Owner

Bản quyền Litespeed Site Owner
(Unlimited Subdomains)
Caching Included*

  • 5 Domain Limit
  • 1 Worker Process
  • 8 RAM Limit
Site Owner Plus

(Unlimited Subdomains)
Unlimited RAM
Caching Included*

  • 5 Domain Limit
  • 1 Worker Process
Web Host Lite

Unlimited Domains
1 Worker Process
8GB RAM Limit
Caching Included*

Web Host Essential

Unlimited Domains
1 Worker Process
Unlimited RAM
Caching Included*

Web Host Professional

Web Host Professional
Unlimited Domains
Unlimited RAM
Caching Included*

  • 2 Worker Process
Web Host Enterprise

Web Host Enterprise
Unlimited Domain
Unlimited RAM
Caching Included*

  • 4 Worker Process
Bản quyền Litespeed 1 CPU (Không thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 1 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 2.200.000 VNĐ

Bản quyền Litespeed 2 CPU (Không thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 1 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 3.300.000 VNĐ

Bản quyền Litespeed 4 CPU (Không thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 4 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 5.500.000 VNĐ

Bản quyền Litespeed 8 CPU (Không thời hạn)

Bản quyền Litespeed WebServer Enterprise 8 CPU không giới hạn thời gian sử dụng.
Phí hỗ trợ và cập nhật từ năm thứ 2 là 9.900.000 VNĐ