SSD VPS

Flexible SSD VPS
 • Max 08 cores Intel Xeon CPU
 • Max 16GB RAM
 • Max 100GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps Network
 • Không giới hạn Băng thông
SSD-VPS 4GB
 • 02 cores Intel Xeon CPU
 • 04 GB DDR3 RAM
 • 25 GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps share Network
 • Không giới hạn Băng thông
SSD-VPS 6GB
 • 03 cores Intel Xeon CPU
 • 06 GB DDR3 RAM
 • 35 GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps share Network
 • Không giới hạn Băng thông
SSD-VPS 8GB
 • 04 cores Intel Xeon CPU
 • 08 GB DDR3 RAM
 • 50 GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 100Mbps share Network
 • Không giới hạn Băng thông